สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาญจนบุรี  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                361,418        2.95
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,017              0.08
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   478                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           180,775              1.49
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                1,401              0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      20                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              89,256              0.73
U404 ท่าเรือ                                        7                   -  
U405 ถนน                              18,524              0.15
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    466                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                28,170              0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,218              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                    366                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 5,251              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                6,690              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,794              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    377                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                              14,608              0.12
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,497,327      28.73
A1 พื้นที่นา                    435,709          3.58
A100 นาร้าง                                   3,806              0.03
A101 นาข้าว                           431,149              3.54
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      38                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   623              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                      93                   -  
A2  พืชไร่                  2,226,966         18.28
A200 ไร่ร้าง                                51,772              0.43
A201 พืชไร่ผสม                                  2,104              0.02
A202 ข้าวโพด                           131,941              1.08
A203 อ้อย                         1,122,036              9.21
A204 มันสำปะหลัง                             874,533              7.18
A205 สับปะรด                                41,902              0.34
A206 ยาสูบ                                       23                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        56                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                   230                   -  
A215 งา                                      17                   -  
A216 ข้าวไร่                                     682              0.01
A218 มันแกว                                         90                   -  
A220 แตงโม                                     931              0.01
A229 พริก                                     565                   -  
A236 เผือก                                       84                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     544,544          4.47
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                8,645              0.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                34,451              0.28
A302 ยางพารา                             240,507              1.98
A303 ปาล์มน้ำมัน                                40,746              0.33
A304 ยูคาลิปตัส                             155,544              1.28
A305 สัก                                57,846              0.48
A306 สะเดา                                  3,059              0.03
A307 สนประดิพัทธ์                                    334                   -  
A308 กระถิน                                   590                   -  
A309 ประดู่                                        84                   -  
A312 กาแฟ                                        24                   -  
A314 หม่อน                                        55                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,249              0.02
A317 หมาก                                     123                   -  
A322 กฤษณา                                    270                   -  
A323 ตะกู                                      17                   -  
A4  ไม้ผล                     159,903          1.33
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,809              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                93,841              0.77
A402 ส้ม                                     364                   -  
A403  ทุเรียน                                   826              0.01
A404 เงาะ                                     781              0.01
A405 มะพร้าว                                  1,929              0.02
A406 ลิ้นจี่                                        23                   -  
A407 มะม่วง                                11,663              0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  3,913              0.03
A409 พุทรา                                  1,846              0.02
A410 น้อยหน่า                                     260                   -  
A411 กล้วย                                12,892              0.11
A412 มะขาม                                13,374              0.11
A413 ลำไย                                   1,088              0.01
A414 ฝรั่ง                                     431                   -  
A415 มะละกอ                                 1,907              0.02
A416 ขนุน                                  1,014              0.01
A417 กระท้อน                                        13                   -  
A418 ชมพู่                                  1,839              0.02
A419 มังคุด                                        41                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       38                   -  
A422 มะนาว                                  5,143              0.04
A424 มะขามเทศ                                    709              0.01
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                   144                   -  
A426 แก้วมังกร                                     126                   -  
A427 ส้มโอ                                3,877              0.03
A429 มะปราง มะยงชิด                                      12                   -  
A5  พืชสวน                     104,913          0.86
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                1,257              0.01
A501 พืชสวนผสม                                     107                   -  
A502 พืชผัก                                99,879              0.82
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                3,482              0.03
A504 องุ่น                                        36                   -  
A505 พริกไทย                                      17                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      50                   -  
A512 แคนตาลูป                                      35                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      40                   -  
A515 เห็ด                                      10                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       19,934          0.16
A700 โรงเรือนร้าง                                      28                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,876              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,281              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               13,422              0.11
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,327              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,195          0.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    108                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   842              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,476              0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 1,769              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           163              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   163                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             7,508,534      61.66
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                39,470              0.32
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,571,912            12.91
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                73,769              0.61
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          5,801,097            47.64
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     237                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                22,049              0.18
W  พื้นที่น้ำ                560,369        4.61
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              53,470              0.44
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,643              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                            463,857              3.81
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                27,432              0.23
W203 คลองชลประทาน                                 8,967              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                249,320        2.05
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                14,733              0.12
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           167,269              1.37
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      30                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              10,523              0.09
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      27                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                9,619              0.08
M301 เหมืองแร่                                15,147              0.12
M302 บ่อลูกรัง                                   6,966              0.06
M303 บ่อทราย                                 12,241              0.10
M304 บ่อดิน                                 3,213              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      57                   -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      14                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        76                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   9,320              0.08
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            85                   -  
รวมทั้งหมด           12,176,968    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 19,483.148 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,176,968 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง