สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 288,259          8.62
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                   2,444                   0.07
U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                                      161                   0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              213,821                   6.39
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                32,697                   0.98
U405 ถนน                                14,508                   0.43
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  19,999                   0.60
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   1,686                   0.05
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    1,159                   0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      121                       -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                        914                   0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       388                   0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      361                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม               2,464,668         73.57
A1 พื้นที่นา                   1,354,372            40.44
A100 นาร้าง                                      6,028                   0.18
A101 นาข้าว                           1,347,771                40.25
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      119                       -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      454                   0.01
A2  พืชไร่                       828,071            24.73
A200 ไร่ร้าง                                        778                   0.02
A202 ข้าวโพด                                34,300                   1.02
A203 อ้อย                               732,893                21.89
A204 มันสำปะหลัง                                  46,433                   1.39
A205 สับปะรด                                     5,073                   0.15
A206 ยาสูบ                                        47                       -  
A208 ถั่วเขียว                                      144                   0.01
A210 ถั่วลิสง                                        53                       -  
A213 ข้าวฟ่าง                                        32                       -  
A216 ข้าวไร่                                        12                       -  
A219 มันเทศ                                   3,707                   0.11
A220 แตงโม                                   2,115                   0.06
A222 ขิง                                      317                   0.01
A224 มะเขือเทศ                                        10                       -  
A228 ทานตะวัน                                        48                       -  
A229 พริก                                      985                   0.03
A235 กระเจี๊ยบ                                      237                   0.01
A236 เผือก                                      887                   0.03
A3  ไม้ยืนต้น                         53,462              1.58
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                        58                       -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        466                   0.01
A302 ยางพารา                                  12,814                   0.38
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     4,020                   0.12
A304 ยูคาลิปตัส                                  18,399                   0.55
A305 สัก                                14,581                   0.44
A306 สะเดา                                   1,317                   0.04
A307 สนประดิพัทธ์                                      483                   0.02
A308 กระถิน                                        48                       -  
A309 ประดู่                                        24                       -  
A314 หม่อน                                      110                       -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      761                   0.02
A317 หมาก                                      119                       -  
A318 จามจุรี                                        22                       -  
A319 ตีนเป็ด                                        63                       -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                        12                       -  
A322 กฤษณา                                        34                       -  
A323 ตะกู                                      131                       -  
A4  ไม้ผล                         90,759              2.70
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   2,781                   0.08
A401 ไม้ผลผสม                                     7,124                   0.21
A402 ส้ม                                          80                       -  
A403 ทุเรียน                                        26                       -  
A404 เงาะ                                          24                       -  
A405 มะพร้าว                                     1,488                   0.05
A406 ลิ้นจี่                                        73                       -  
A407 มะม่วง                                67,715                   2.02
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      569                   0.02
A409 พุทรา                                   1,820                   0.05
A410 น้อยหน่า                                        12                       -  
A411 กล้วย                                   2,107                   0.06
A412 มะขาม                                      648                   0.02
A413 ลำไย                                   1,007                   0.03
A414 ฝรั่ง                                      318                   0.01
A415 มะละกอ                                      901                   0.03
A416 ขนุน                                      245                   0.01
A417 กระท้อน                                        25                       -  
A418 ชมพู่                                        53                       -  
A422 มะนาว                                   2,168                   0.07
A424 มะขามเทศ                                      955                   0.03
A426 แก้วมังกร                                      109                       -  
A427 ส้มโอ                                      389                   0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      108                       -  
A430 มะไฟ                                        14                       -  
A5  พืชสวน                         22,780              0.68
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      166                   0.01
A502 พืชผัก                                  16,195                   0.48
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   4,972                   0.15
A505 พริกไทย                                        10                       -  
A512 แคนตาลูป                                      399                   0.01
A513 กระเจี๊ยบเขียว                                      274                   0.01
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      764                   0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         25,056              0.75
A700 โรงเรือนร้าง                                      371                   0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     4,411                   0.13
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   1,988                   0.06
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 15,977                   0.48
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    2,309                   0.07
A8  พืชน้ำ                           5,724              0.17
A802 กก                                        45                       -  
A803 บัว                                   1,376                   0.04
A804 กระจับ                                        13                       -  
A805 แห้ว                                   2,217                   0.07
A806 ผักบุ้ง                                   2,056                   0.06
A807 ผักกะเฉด                                        17                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          84,444              2.52
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    6,998                   0.21
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                48,354                   1.44
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                29,092                   0.87
F  พื้นที่ป่าไม้                 396,493         11.84
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                          49                       -  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                396,041                11.83
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        403                   0.01
W  พื้นที่น้ำ                 133,955          4.02
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                34,341                   1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   1,470                   0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 33,090                   0.99
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  10,555                   0.32
W203 คลองชลประทาน                                 54,499                   1.63
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                   65,380          1.95
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  14,113                   0.42
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                25,154                   0.75
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   3,689                   0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   3,332                   0.10
M301 เหมืองแร่                                     8,102                   0.24
M302 บ่อลูกรัง                                      1,273                   0.04
M303 บ่อทราย                                      5,295                   0.16
M304 บ่อดิน                                    2,448                   0.07
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      187                   0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                        59                       -  
M405 พื้นที่ถม                                      1,464                   0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            264                   0.01
รวมทั้งหมด              3,348,755       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง