ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 5 ต.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ


ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) (อัพเดท 17 ก.ย. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีคนครอง (อัพเดท 25 ส.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักสารวจดินชำนาญการพิเศษ นักสารวจดินชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) (อัพเดท 18 ส.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการและตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 24 ก.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 20 มิ.ย. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 19 เม.ย. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566
ผผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ) (อัพเดท 31 มี.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 28 มี.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 9 มี.ค. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 28 ก.พ. 66) รายละเอียดเอกสารแนบ


ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ- ไม่มีการประเมิน -
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน