ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ) (อัพเดท 6 ก.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ


ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวอัจฉรี สิงห์โต และ นางสาวจิราพร ต่อปัญญา) (อัพเดท 6 ก.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล) (อัพเดท 6 ก.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) (นายสุทธิ์เ้ดชา ขุนทอง) (อัพเดท 23 ส.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางนงเยาว์ พฤฒิคณี) (อัพเดท 11 ส.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางอารีย์ สวนแก้ว) (อัพเดท 3 ส.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์) (อัพเดท ส.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) (อัพเดท 19 ก.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางนารินทร์ อุบลนุช) (อัพเดท 2 มิ.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ) (นางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา) (อัพเดท 20 พ.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินผลงาน ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (อัพเดท 14 พ.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและขำนาญการพิเศษ) (นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์ และ นายมาโนชญ์ ครองตน) (อัพเดท 14 พ.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ เมษายน 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) (นางสาวปิยะธิดา เมฆากุล และนางสาวประภัสสร พลวงศ์์) (อัพเดท 14 พ.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์) (อัพเดท 30 เม.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) (นางสาวอุบลวรรณ บำเรอวงศ์) (อัพเดท 20 เม.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นายโกศล เคนทะ) (อัพเดท 20 เม.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางสาวสรญา ด้วงมูล) (อัพเดท 9 เม.ย. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวดวงพร จิตรานนท์) (อัพเดท 26 มี.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี) (อัพเดท 26 มี.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาววลีทิพย์ ธนัชชายศอนันต์ และ นางสาวกาญจนา สำราญใจ) (อัพเดท 12 มี.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวกนกวรรณ เชื้อพันธุ์ นางสาวพิมพ์ธิดา เรืองไพศาล และ นางสาวอภสิรี มีกลาง) (อัพเดท 8 มี.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวภัทรชนก ปัทมะนาวิน) (อัพเดท 23 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางจารุวรรณ มีสม) (อัพเดท 17 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินผลงาน ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (อัพเดท 17 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางอารีย์ สวนแก้ว) (อัพเดท 11 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายเอกภพ กันทับ) (อัพเดท 9 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินนาญการ) (นายภาสกร กาวิขัย) (อัพเดท 8 ก.พ. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายจิระขัย กองกุณะ) (อัพเดท 8 ก.พ.64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวนุชนภางค์ สุวรรณแทน) (อัพเดท 1 ก.พ.64) รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวลิขิต พลยศ นางสาวนิสุดา ทองคำพันธ์ และนายศรัณย์นพ อินทเสน) (อัพเดท 8 ม.ค. 64) รายละเอียดเอกสารแนบ


ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ- ยังไม่มีการประเมิน -
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน