กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

...

นายธนัท จิ๋ววิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


...

นางพวงกมล โยธาพยัพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นายสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


...

นางสาวนีรนาท ไหมอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...

นางสาววิชิตา สกุลแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


...

นายวรพิพัฒน์ มณีอินทร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
...

นางสาวชนัดดา ปีแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางสาวชนัญชิดา บัวศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


หน้าที่และภารกิจ

... การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุและเลื่อนระดับตำแหน่ง
... การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
... การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และการปรับวุฒิ
... การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
... การออกจากราชการ
... การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ และการปรับระดับขั้นลูกจ้างประจำ
... การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
... การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
... ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน