วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรวิสัยทัศน์ (Vision)

บุคลากรเป็นมืออาชีพรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม


เป้าหมาย

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพรองรับการเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม


ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิเคราะห์ตาม 5 มิติของ HR Scorecard โดยมีประเด็นการพัฒนา ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินและรองรับระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับการกิจและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัจิงานและรองรับระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operation Efficiency)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programed Effectiveness)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสับเปลี่ยน หมุดเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราชการดิจิทัล

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Life and work - Life balance)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุกและความผูกพันองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน