นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๖๑ ปี


        วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรทำกินอย่างยั่งยืน" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี
        ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีเปิดงาน พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น หน่วยงานดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่น ทั้งนี้ นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี ๒๕๖๖ นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 นางโสมศิริ คุณวโรดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางอารีย์ เสียงกล่อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับโล่รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน