กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการประกวด
LDD Ambassdor 2024 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปี 2567


        วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้มีความโดดเด่นทั้ง 6 ด้าน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นด้านความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล LDD TALENT 2024 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 นางสาวอารีรัตน์ วังแก้ว ตัวแทนจากกลุ่ม 5 (กพร./ตสน./ศทส./กวจ./กนผ./กสด.และสสผ.)
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นทางด้านการพัฒนาที่ดิน SMART LDD 2024 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 นายชาญณรงค์ เขตแดน ตัวแทนจากกลุ่ม 1 (สพข.1/สพข.2/สพข.9)
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นด้าน TEAM for SOIL 2024 ทีมดี ดินดี ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 นางสาวจุฑารัตน์ คันธชุมภู ตัวแทนจากกลุ่ม 2 (สพข.6/สพข.7/สพข.8)
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม LDD INNOVATION 2024 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 นางสาวกรชนก อินทรัตน์ ตัวแทนจากกลุ่ม 4 (สพข.10/สพข.11/สพข.12)
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นด้านทักษะการสื่อสาร LDD Communication 2024 ได้แก่ผู้ประกวดหมายเลข 1 นางสาวแสงระวี ขันพิจิตร ตัวแทนจากกลุ่ม 6 (กกจ./สลก./กค./กผง./สวด./สวพ.และกทช.)
         บุคคลผู้มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพในภาพรวม LDD PERSONALITY 2024 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 นางสาวสุนารี ศรกล้า ตัวแทนจากกลุ่ม 3 (สพข.3/สพข.4/สพข.5)
         รางวัลขวัญใจมหาชนคนพัฒนาที่ดิน LDD POPULAR VOTE 2024 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 นางสาวกรชนก อินทรรัตน์ ผู้แทนจากกลุ่ม 4 (สพข.10/สพข.11/สพข.12)
        การจัดกิจกรรมพิเศษนี้ เพื่อป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของกรมฯ ในการร่วมกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง LDD Ambassdor 2024 เป็นตัวแทนกรมฯ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลงานต่างๆ ของกรมฯ เป็นการสร้างการรับรู้และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน