กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย


         วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.oo น. นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณโรงอาหารกรมพัฒนาที่ดิน
        โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ผู้แทนหน่วยงาน เเละร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกรมพัฒนาทีดิน กับข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน อย่างพร้อมเพียง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน