หลักกฏหมายควรรู้
เรื่อง...ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้หรือไม่อาจคำนวณราคาได้


        ความเสียหาย หมายถึง การสูญเสียหรือผลร้ายที่เกิดขึ้นแก่ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือชื่อเสียงของบุคคล ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจะเป็น ผู้เสียหายได้ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐกระทำผิดวินัยและก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานของรัฐ
        คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นิยามไว้ว่า "ความเสียหาย" หมายความรวมถึง ความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ความเสียหาย ต่อชื่อเสี่ยงหรือระบบงาน ดังนั้น การพิจารณาว่าเสี่ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ โดยมีแนวทาง ดังนี้
        ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาป็นเงินได้..($)($) คำนึงถึงความมากน้อยตามค่าของเงิน เป็นสำคัญ เช่น เสี่ยหาย 1,000,000 บาท ถือได้ว่าเป็นการเสียหายอย่างร้ายเเรง ทั้งนี้ก็มิได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าความเสียหายเท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายร้ายเเรง
        ส่วน ความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณราคาได้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา จากข้อเท็จจริง เป็นเรื่องๆ ไป โดยคำนึงถึงว่าเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ ชื่อเสียงโดยส่วนรวมของทางราชการหรือต่อการบริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ ตามมาตรา 82 (2) แห่ง พ.รบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน