องค์กรคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567


        รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
        กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมขับเคลื่อนกองการเจ้าหน้าที่เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ยึดหลักสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
        โดยคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซี่งสอดคล้องกับแผนงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้ง สอดคล้องตามเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2567 ของกองการเจ้าหน้าที่ ภายใต้ 6 เป้าหมายหลัก คือ
        (1) ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
        (2) เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน
        (3) ร่วมสร้างสังคมสุจริต ใช้หลัก STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่นิ่งเฉย เมื่อพบการทุจริต
        (4) ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        (5) ส่งเสริมวิถีไทย สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย
        (6) มีจิตอาสาช่วยเหลือ แบ่งปัน และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน