อุทาหรณ์ควรฟัง
เรื่อง ค่าเสียหายหลายประเภทเรียกร้องได้เเต่อาจไม่ได้เต็ม


        อุทาหรณ์ควรฟัง เรื่อง ค่าเสียหายหลายประเภทเรียกร้องได้เเต่อาจไม่ได้เต็ม
        ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกา คดี ดญ.มาริสา ทินนึง (โจทก์) ฟ้อง กระทรวงสาธารณสุข (จำเลย)
        โจทก์ฟ้องว่า ได้ไปตรวจรักษาอาการเป็นไข้ตัวร้อนที่ รพ.เลย เเต่เเพทย์เเละพยาบาลดังกล่าวกระทำโดยประมาทเลินเล่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้ความระมัดระวัง ตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งไม่ส่งโจทก์ไปรักษาที่ รพ. อื่นตามที่ร้องขอ จนพบว่าปอดอักเสบซึ่งมีลักษณะเป็นวัณโรคเเพร่กระจายไปที่ปอด ตับเละเยื่อหุ้มสมอง จากนั้นจึงส่งไปรักษาที่ รพ. อื่น เเต่ก็ทำให้โจทก์สมองพิการเเละทุพพลภาพตลอดชีวิต นายเอ้ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้
        1. ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
        2. ค่าจ้างคนดูแลรักษาในอนาคต
        3. ค่าได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและจิตใจ
        พร้อมกับดอกเบี้ยนับแต่วันทําละเมิดจนกว่าจะชําระเสร็จรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท
        โดยศาลฎีกาได้พิเคราะห์เกี่ยวกับค่าเสียหายดังกล่าวแล้วเห็นว่า เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วสมควรกําหนดค่าเสียหายให้ได้รับชดใช้เป็นเงิน 2,000,000 บาท และโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันอันเป็นการละเมิด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน