ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 ท่าน


        ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 ท่าน
        ...นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
        ...นางสาวรุจิรัตน์ รุจิรกุล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        ...นายพหล รักสำรวจ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
        ...นางสาวคชามาศ ต่ายหัวดง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
        ...นายทรงชล กระแสสินธุ์ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
        ...นางสาวบูรนา วงษาราม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
         สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 251/2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ได้ที่ลิงก์นี้ https://saraban.ldd.go.th/archive/openAttachFileServlet?attSeq=1795699&sid=OTg1ZmVhYWFhYzhiZDU4ZmJiNjg1ZWZiN2VkZjBjZGU=
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน