หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

... สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 4 สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 3 สิทธิได้รับกองทุนเงินทดแทน
     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2 การสะสมวันลาพักผ่อน
     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแบบ คพร. สป. 1 - สป. 2
     ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการกำหนดวันลา และวันมาทำงานสายของพนักงานราชการประเภททั่วไป พ.ศ. 2550
... ระบบพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.
... ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
    ... ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
    ... ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565
    ... ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
    ... ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
... เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
... ระเบียบและหลักเกณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
    ... หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
    ... การกำหนดวันลาและวันมาทำงานสายของพนักงานราชการประเภททั่วไป พ.ศ. 2550
    ... การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน