ฝ่ายบริหารทั่วไป

...

นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


...

นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...

นางสาววารุณี สิทธิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...

นางสาวเบญจวรรณ สมร่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


...

นายปภังกร โกศินานนท์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
...

นายสายัณห์ สกุณีย์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
...

นายพูนศักดิ์ ชารีอัน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


...

นางสาวบุญสิริ จันทร์เหมือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางสาวสุรีรัตน์ เมี่ยงมุกข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางสาวกุลธิดา อหะหมัดจุฬา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


...

นางสาววนิดา นุ่นเหลือ
จ้างเหมาเอกชน
...

นางสาวปัชญา รัตนะ
จ้างเหมาเอกชน
...

นายพัสกร เสียงกล่อม
จ้างเหมาเอกชน


...

นางบุปผาสวรรค์ อาจวิชัย
จ้างเหมาเอกชน
...

นายสมใจ ภิรภาค
พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาเอกชน
...

นายชัดคชา ไหมทอง
พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาเอกชน

หน้าที่และภารกิจ

... ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
... จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ภายในกอง
... งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของกอง
... ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอ รวมทั้งประสานงานระหว่างกองกับหน่วยงานอื่นๆ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน