ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อัพเดท
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) (อัพเดท 22 ธ.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักสำรวจดินชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 10 พ.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 30 ก.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (อัพเดท 7 ก.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 9 ส.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนักสำรวจดินชำนาญการ) (อัพเดท 20 ก.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (อัพเดท 1 ก.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (อัพเดท 30 มิ.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) (อัพเดท 7 มิ.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) (อัพเดท 20 พ.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 29 เม.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ , นักวิชาการเกษตรชานาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ) (อัพเดท 18 เม.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีคนครอง (อัพเดท 24 มี.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักสำรวจดิน ชำนาญการพิเศษ) (อัพเดท 11 มี.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (อัพเดท 1 มี.ค. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม


ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 อัพเดท
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ และนักสำรวจดินเชี่ยวชาญ)
รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 อัพเดท
ยกเลิกผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียดเพิ่มเติม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน