กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

...

นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์


...

นางกัญญ์วสี มณีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวจิราพร วงษ์พาดกลาง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...

นายพลาธิป สุขวิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


...

นายประวิทย์ ทนุวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางสาวชรรินทร์ ราชาตัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


...

นางสาววรรณภรณ์ ดวงรัศมี
จ้างเหมาเอกชน
...

นางสาวสิริพร มุดดานอก
จ้างเหมาเอกชน
...

นางรำเพย นกแก้วน้อย
จ้างเหมาเอกชน

หน้าที่และภารกิจ

... ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการกรมฯ
... จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง
... ดำเนินการด้านสวัสดิการ การกีฬา และงานสโมสรของข้าราชการ
... ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ
... เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ
... ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน