Job Desctiptions
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

JobDescription ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
JobDescription ฝ่ายบริหารทั่วไป
JobDescription กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
JobDescription กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
JobDescription กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
JobDescription กลุ่มวิเคราะห์ดิน
JobDescription ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
JobDescription ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)
JobDescription ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน