Job Desctiptions
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

JobDescription ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
JobDescription ฝ่ายบริหารทั่วไป
JobDescription กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
JobDescription กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
JobDescription กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
JobDescription กลุ่มวิเคราะห์ดิน
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
JobDescription สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน