กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

...

นางสาวกมลพร บุญศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


...

นางสาวธัญญรัตน์ สนธิ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
...

นางสาวธัญญาภรณ์ สายกระสุน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


...

นางสาวธิราวรรณ ปรีดีย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นายสุรพล เกษร
นิติกรหน้าที่และภารกิจ

... ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังจริยธรรม ส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
... สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
... ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
... ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน