กลุ่มวินัย

...

นายบัญญัติ ทำของดี
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย


...

นายวิเชียร อำภามณี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
...

นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์
นิติกรชำนาญการ
...

นางสาวกลวัชร ยุติธรรมดำรง
นิติกรปฏิบัติการ


...

นายสมุทร แม้นสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ


...

นายยรรยงค์ โพธิ์คำ
นิติกร
...

นายจิรพัฒน์ รัตนาพรวดี
นิติกร
...

นายพุฒิ ภักดีถวัลย์
นิติกร


...

นายอาณัตพร ทับเปีย
นิติกร

หน้าที่และภารกิจ

... การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
... การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
... การสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
... ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนยกร่างคำสั่งมอบอำนาจกรมฯ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน