หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ การบรรจุ แต่งตั้ง สรรหา และคัดเลือก

ใหม่ ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล DOC
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล DOC
ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี DOC
แบบคำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกัน DOC
แบบพิจารณาประเมินผลงาน (หัวข้อในการเขียนผลงานเชิงวิชาการ) DOC


ใหม่ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ใหม่ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลกรณีการย้าย หรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ หรือเคยดำรงอยู่

แบบฟอร์มการย้าย หรือการโอนประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล DOC
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล DOC
ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี DOC
แบบพิจารณาประเมินผลงาน (หัวข้อในการเขียนผลงานเชิงวิชาการ) DOCกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน