ใหม่สำคัญ ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปของกรมพัฒนาที่ดิน (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566)

หลักเกณฑ์การประเมินแต่ละสายงาน
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน (ระดับชำนาญงาน)

เเบบการประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ชง.)


แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน (ระดับอาวุโส)

4 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ปรับปรุง) อว.
แบบพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

(หลักเกณฑ์เดิม) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน