เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

... ตำแหน่ง เลขานุการกรม
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการพัฒนาที่ดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน