ใหม่สำคัญ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมพัฒนาที่ดิน

ใหม่ แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ


ใหม่ แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน