1
5
     
 
ท่านสามารถดูข่าวสาร
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตึก 1 ชั้น 3
 
     
1 5
1
 
 
   
 
รูปภาพ กลุ่มข่าว สารบบเว็บ
 

 
 ค้นหา:
 
     

 

 

 

2

   
 
     
   


 
   
 
   
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา::
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
::สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)::
 
 
 
 
 
 
 
         
  ::ประมวลภาพ Unit School ของกลุ่มตรวจสอบภายใน::
 
 
 
 
 
 
 
 
           
5

 

   
 
   
  คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 938/2560
เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 924/2560 ลว 24 สิงหาคม 2560 ได้มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
 
 
เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐนั้น
(ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2/395 ลว.10ตุลาคม2560)
 
  เกร็ดความรู้ที่ควรระวังด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มตรวจสอบภายใน10-10-60
 
 

ที่ กษ 0800.04/532
เรื่อง ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)

 
  ที่ กษ 0800.04/408
เรื่อง รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

วิธีการคำนวนอัตรการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชิ้อเพลิงประจำป

     
     
     
     
   
 
     
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
ในงานกฐินพระราชทาน(หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ กษ0800.04/446 ลว.25 ก.ย.2560)
 
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ กษ0800.04/74 ลว. 5 ก.พ.2560)
 
  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการจัดทำประกันภัยรถราชการ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
(หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ กษ0800.04/97 ลว.26 ก.พ.2560)
 
  เรื่อง รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
 

5

   
 
     
   

1. อัตราค่าเล่าเรียนบุตรระดับอนุบาล 3 (เอกชน) รัฐบาลอุดหนุน สามารถเบิกได้ในอัตราเท่าไหร่ >>อ่านรายละเอียด

 
   
2. ค่าจ้างคนงานสนามมีคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยงานให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ? >>อ่านรายละเอียด
 
   
3. ค่าจ้างเหมาเอกชนแต่งตั้งกรรมการตรวจรับไว้ จำนวน 3 คน แต่ต่อมากรรมการ 1 คน ลาคลอดต้องดำเนินการอย่างไร ? >>อ่านรายละเอียด
 
     
   
 

5

   
 
     
    จุลสารตรวจสอบภายใน  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 60  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 60  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 60  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. 60  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน ธ.ค.59 - ม.ค.60  
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 114 ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน ส.ต. - ก.ย. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 112 ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธ.ค. 58 - ม.ค. 59  
    ปีที่ 20 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 58  

5

   
 
     
   
ปรึกษา ปัญหา ข้อสงสัยได้ที่
tel : 0-2579-2529

email : aud_1@ldd.go.th

ปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
       
 
 
5
 
 
   
 
  
     
 

5

5


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 3 อาคาร 1
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 - 2579 - 2529 email : aud_1@ldd.go.th