นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

    
 
 
   
   
   
   
วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)
WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลว. 31 มกราคม 2565
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบภายใน(ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00
ณ ห้องประชุมห้องสมุด กรมพัฒนาที่ดิน
download เอกสารการประชุมชี้แจง ได้ที่นี่

โครงการคลินิก Consult Online

ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบประจำปี


   
   
 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  • จัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.1)
  • พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
รวมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน
รวมประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
---------------------------------------------------------------------
สรุปรายงานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561
---------------------------------------------------------------------
สรุปรายงานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เรื่อง วิธีการคำนวณอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว179 ลว 9 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง การกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 188/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานของกรมพัฒนาที่ดินมีเกณฑ์ราคากลาง ที่ใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการดำเนินการสำหรับกลุ่ม/กอง/สำนัก ปฏิบัติให้เป็นไปในทิสทางเดียวกัน
(ที่กษ 0803.06/2270 วันที่ 28 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
(ที่กษ 0803.06/164 วันที่ 22 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่กษ 0803.04/141 วันที่ 22 มกราคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายเงิน
(ที่กษ 0803.07/567 วันที่ 12 ตุลาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
   

รวมรายงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน อาคาร 1 ชั้น 3
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-2529 e-mail : aud_1@ldd.go.th