กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
 • H : มีคุณธรรม (Honesty)
 • O : รับผิดชอบร่วมกัน (Ownership)
 • P : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Prompt to change)
 • E : สร้างสรรค์ (Establish) อ่านเพิ่มเติม...
วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
 • เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 • 1.สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • 2.พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดิน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 • 3.สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
 • 4.พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
 • 5.ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
teamforsoils
ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils
 • T-Teamwork : สร้างทีม
 • E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
 • A-Agile : คล่องแคล่ว
 • M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม...
Checklist ความเป็น Move Forward ในตัวคุณ
 • มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์เดียวกัน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์เดียวกัน
 • สือสารให้เพื่อนเห็นเป้าหมายเดียวกัน สื่อสารให้เพื่อนเห็นเป้าหมายเดียวกัน
 • เชื่อมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เชื่อมั่นในความร่วมแรงร่วมใจ เชื่อมั่นในความร่วมแรงร่วมใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประกาศ
หน่วยงาน

หนังสือเวียน การจัดซื้อจัดจ้าง
 • 1. แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (กษ0803.06/658 ลว.28 มี.ค.2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 2. หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน(กษ 0803.06/520 ลว. 9 มี.ค. 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 3. หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน ปี 2567 (กษ 0803.06/301 ลว. 13 ก.พ. 2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 4. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลว.20 มี.ค. 66) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 5. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.2/ว.28 ลว. 10 ม.ค. 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 6.  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาครุภัณฑ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 7.  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตภาครัฐ ที่ กค 0408/ว97 ลว. 13 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 • 1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน (กษ 0803.08/181 ลว. 23 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน (กษ 0803.08/134 ลว. 14 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 3.  เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ E-book (กษ 0803.08/182 ลว. 27 มีนาคม 2566 ) เปิดอ่าน E-book
 • 4. ขั้นตอน(Flowchart) การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน
 • 1.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 2.  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 3.  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA Manual 2024) ดาวน์โหลดเอกสาร
วินัยและจริยธรรม
 • 1.  วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน รายละเอียดเพิ่ม...
 • 2.  ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิหน้าที่ รายละเอียดเพิ่ม...
 • 3.  ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม รายละเอียดเพิ่ม...
 • 4.  โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสังคมที่ดี รายละเอียดเพิ่ม...
 • 5.  สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.) รายละเอียดเพิ่ม...
 • 6.  มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ (ตสน. ได้จัดทำเป็นภาพ Infographic ) รายละเอียดเพิ่ม...

วิดีโอน่าสนใจ

ข่าวผู้บริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม
งานตรวจสอบประจำปี

คลังความรู้

เชื่อมโยงหน่วยงาน