นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
AmazingCounters.com

 

EditRegion1

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน อาคาร 1 ชั้น 3
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-2529 e-mail : aud_1@ldd.go.th