นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

    
   
   
   
   
   

ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบประจำปี

ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบประจำปี


   
   
 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  • จัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.1)
  • พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว179 ลว 9 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง การกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 188/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานของกรมพัฒนาที่ดินมีเกณฑ์ราคากลาง ที่ใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการดำเนินการสำหรับกลุ่ม/กอง/สำนัก ปฏิบัติให้เป็นไปในทิสทางเดียวกัน
(ที่กษ 0803.06/2270 วันที่ 28 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
(ที่กษ 0803.06/164 วันที่ 22 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่กษ 0803.04/141 วันที่ 22 มกราคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายเงิน
(ที่กษ 0803.07/567 วันที่ 12 ตุลาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร.....
   

รวมรายงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน อาคาร 1 ชั้น 3
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-2529 e-mail : aud_1@ldd.go.th