ข้อมูล
เปิดเผยภาครัฐ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน