กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษาแก่อธิบดี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม ขอบคุณค่ะ/ครับ
เมนู

รวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประจำปี 2566

______________________________________________________________________________

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางเพชรี จิตต์รังษี เพื่อแสดงว่าเป็นบุคลากร ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566

______________________________________________________________________________

กพร. ไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติม

ได้ทาง FacebookFanpage : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564

ตัวชี้วัดมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจ Onsite Online
ของกรมพัฒนาที่ดิน 2565

 

รายงานการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

......2566.......  

     

 

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปฏิทิน กพร.
ความรู้ กพร.
รางวัล
การประเมิน

ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่องานบริการ

บริการจากหน่วยงาน


 

 

 

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ 
แนวปฏิบัติผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok
สถิติคนเข้าชม

web counter