หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 256
4
ตัวชี้วัดมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินความพึงพอใจ Onsite Online
ของกรมพัฒนาที่ดิน 2565
   

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256
5

   
>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 : วันที่ 12 ธันวาคม 2561
บรรยาย เรื่อง
"การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)"
  [บรรยายโดย : นายอนุสรณ์  จันทนโรจน์]
 
 >>
เอกสารประกอบการบรรยาย 

ข่าวอัพเดท—
 นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok