ซ้อม
ความเข้าใจ

 • ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กษ 0800.04/177 ลว. 28 มีนาคม 2562
  เรื่อง สรุปข้อตรวจพบการตรวจสอบรถราชการ
  คำอธิบายเพิ่มเติม การจัดทำบัญชีแสดงการใช้น้ำมันรถราชการให้นำข้อมูลมาจกาสมุดบันทึกการใช้รถโดยดำเนินการดังนี้่(ตัวอย่าง1,2แนบท้าย)
  1.ในบัญชีแสดงการใช้น้ำมันรถราชการ บรรทัดแรกช่อง วัน/เดือน/ปี ให้ระบบวันที่เติมน้ำมันครั้งแรกและในช่อง(1) "เลขบอกระยะทางก่อนการเดินทาง" ให้นำข้อมูลจากสมุดบันทึกการใช้รถช่อง "ระยะ กม./ไมล์ เมื่อออกเดินทาง" มากรอก
  2.วัน/เดือน/ปี ที่เติมน้ำมันวันถัดไปให้กรอกให้ครบถ้วน ตามข้อเท็จจริง ได้แก่
  - ช่อง(1) เลขบอกระยะทางก่อนการเดินทาง
  - ช่อง(2) เลขบอกระยะทางหลังการเดินทาง
  - ช่อง(3) ระยะทางที่วิ่ง(กม.)
  - ช่อง(4)ปริมาณน้ำมัน(ลิตร)
  3.ช่องรวม(บรรทัดสุดท้ายในตาราง)
  ให้รวมระยะทางที่วิ่ง(กม.) ช่อง(3)ปริมาณน้ำมัน(ลิตร)ช่อง(4) เพื่อคำนวณอัตราการใช้น้ำมัน(กม./ลิตร)ช่อง(5) ของรถราชการที่ถูกต้อง

  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • เรื่อง ขอความร่วมมือในการรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่ กษ 0800.04/489 ลว. 1 พ.ย. 2565)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในงานกฐินพระราชทาน (ที่ กษ 0800.04/446 วันที่ 25 กันยายน 2560)

  ดาวน์โหลดเอกสาร