การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)

รายการ/เรื่อง ภาพ Infographic ไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint
icons8-eject-18 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา งานระบบอนุรักษ์ดินและน้้า

-

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icons8-eject-18 ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงาน โครงการ Agri –Map

-

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icons8-eject-18 หลักฐานการดำเนินงานโครงการ Agri – Map

-

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icons8-eject-18 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แผนบูรณาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การตรวจสอบการบริหารสัญญางานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การตรวจสอบทุจริต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การตรวจสอบการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา
และการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม สำหรับการตรวจสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 แนวทางการจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-

icons8-eject-18การควบคุมภายในที่ดี ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-