นโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และมีจริยธรรม
3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้งาน บรรลุเป้าหมาย
4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ ขอบเขตของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมผลการดำเนินการของกิจกรรม(รหัสมาตรฐาน 2201 2210 2230 2240)
5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์(รหัสมาตรฐาน 2310 2320 2330)
6. ผู้ตรวจสอบภายในต้องสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเหมาะสม และเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีคุณภาพ รัดกุม และเหมาะสม
7.ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน(รหัสมาตรฐาน 2410) ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล