กรมพัฒนาที่ดิน
ค่านิยมองค์กร :
TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)

...
กรมพัฒนาที่ดิน ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
T-Teamwork : สร้างทีม
  การทำงานที่มุ่ง Teamwork ทำงานสอดคล้องกับภารกิจองค์กรตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน ที่มีความหลากหลายทั้งความรู้ วิธีการ กระบวนการ รวมถึงผลผลิตและทุกคนมองเป็นห่วงโซ่และเป้าหมาย เดียวกัน มุ่งให้เกิดความสําเร็จที่จะส่งมอบผลผลิตที่ดีให้กับเกษตรกร มีการบูรณาการองค์ความรู้และการทำงาน ร่วมกับเครือข่าย โดยทุกคนทำงานมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รับผิดชอบร่วมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
   การทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ต่อเนื่อง ไม่หยุด พร้อมเผชิญปัญหาอุปสรรคพิชิตปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดิน และตอบโจทย์ ปัญหาได้ถูกต้อง ตรงจุดเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
A-Agile : คล่องแคล่ว
  การทํางานอย่างคล่องแคล่ว คล่องตัว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันเวลา ไม่ล่าช้านำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและเกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
  การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร บุคลากรเข้าใจในบริบทและทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ก้าวสู่องค์กร อัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น