faq-300x300

คำตอบ : ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องให้พิจารณาตามลักษณะงานว่าเป็นลักษณะงานใด (หนังสือตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลว.30/06/2537) โดยกรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดไว้ ดังนี้ - งานแหล่งน้ำขนาดเล็ก กำหนดระยะเวลาประกัน ความชำรุดบกพร่อง 2 ปี นับจากวันตรวจรับ - งานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมกำหนดระยะการประกันชำรุดบกพร่อง 1 ปี นับจากวันตรวจรับ

คำตอบ : กรณีนี้ระเบียบมิได้ห้ามไว้เป็นการเฉพาะ แต่ให้คำนึงถึง หลักการพิจารณาตามระเบียบพัสดุที่ระบุว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานการซื้อ/จ้าง ส่วน ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่หลักในการควบคุมงาน ต้องจัดทำรายงานทุกวัน และรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเป็นระยะ และส่งรายงานของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีดังกล่าวหากมีเจ้าหน้าที่เพียงพอก็ควร แบ่งหน้าที่กัน เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี สอบทานการทำงานกันได้ การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ

คำตอบ : การไฟฟ้า การประปา เป็นรัฐวิสาหกิจ มีเงื่อนไข เรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งส่วนราชการต้องนำใบประเมินราคามาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่หน่วยงานการไฟฟ้ากำหนด

คำตอบ : กรณีจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ถึง 10,000 ลิตร ไม่จำเป็น ต้องเป็นสถานีน้ำมันของ ปตท. โดยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานจริง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.(กวจ.) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำตอบ : 1. ให้พิจารณาแผนการส่งเสริมของโครงการที่ได้รับกรณีไปส่งเสริมบนพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ INTERNET
2. การควบคุมวัสดุการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายและยอดคงเหลือที่ไปส่งเสริมตามแผนที่ได้จัดทำไว้ โดยเจ้าหน้าที่เบิกยอดรวมไปและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรมาประกอบการเบิก
3.กรณี เกษตรกรขอรับบริการเองต้องใช้บัตรประชาชนของเกษตรกรเข้าเครื่องเสียบบัตร เช่น หญ้าแฝก เป็นต้น

คำตอบ : การเก็บเงินสมทบ หน่วยงานต้องออกใบเสร็จรับเงินให้เกษตรกร และนำฝากเข้าบัญชี ธกส. การที่เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีส่วนตัวถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ต้องรายงานเหตุผล ความจำเป็นให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและอนุมัติให้ดำเนินการ

คำตอบ : กรณีให้เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินไปเก็บเงินสมทบต้องแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการนี้อีก หน้าที่หนึ่ง จึงจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ หากให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็นผู้ออกไปเก็บเงินสมทบ ก็สามารถทำได้ไม่ต้องแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่เก็บเงินของหน่วยงานได้ทุกประเภท