จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.จันทบุรี 2564 2561 2559 2553
2.ฉะเชิงเทรา 2564 2561 2559 2556
3.ชลบุรี 2563 2561 2559 2556
4.ตราด 2563 2561 2559 2556
5.ปราจีนบุรี 2563 2561 2559 2556
6.ระยอง 2563 2561 2559 2556
7.สระแก้ว 2563 2561 2559 2556

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-11-2023 

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409. e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.