2558/2559 north noetheast central east south 2549/2550 2551/2552 2553/2556

จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.จันทบุรี 2561 2559 2553 2551
2.ฉะเชิงเทรา 2561 2559 2556 2553
3.ชลบุรี 2561 2559 2556 2553
4.ตราด 2561 2559 2556 2553
5.ปราจีนบุรี 2561 2559 2556 2553
6.ระยอง 2561 2559 2556 2553
7.สระแก้ว 2561 2559 2556 2553

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29-05-2019 9:23 
 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409 ต่อ 2206  e-mail : olp_3@ldd.go.th 
© Copyright 2018 All Rights Reserved.