การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              3,627,473                      4,939,607         3,356,216       1,348,383       1,535,833       14,807,512
พื้นที่เกษตรกรรม            36,737,964                    70,723,743       21,923,318      13,636,621      26,384,634      169,406,280
  นาร้าง                106,616                        806,186           466,562          212,707          681,484         2,273,555
  นาข้าว            16,877,114                    47,118,957         8,860,911        3,029,746        2,082,493        77,969,221
  พืชไร่            11,803,038                    17,020,876         6,489,115        3,864,403           16,052        39,193,484
  ไม้ยืนต้น              1,459,470                      3,163,303         1,587,307        3,342,760      20,445,124        29,997,964
  ไม้ผล              3,421,288                      1,629,603         2,700,579        2,360,619        2,557,922        12,670,011
  ไร่หมุนเวียน              2,737,555                        482,899               6,563                 -                   -           3,227,017
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  67,312                        104,194         1,251,677          712,115          560,365         2,695,663
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                265,571                        397,725           560,604          114,271           41,194         1,379,365
พื้นที่ป่าไม้            61,168,534                    21,505,366       15,158,345       4,910,352      12,921,768      115,664,365
  ป่าสมบูรณ์              58,039,594                    16,114,285        13,904,327        4,654,171      12,237,358      104,949,735
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                3,128,940                      5,391,081         1,254,018          256,181          684,410        10,714,630
พื้นที่น้ำ              1,391,732                      3,359,730         1,384,673          479,217       1,586,973         8,202,325
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              3,101,977                      5,005,515         1,627,895       1,113,239       1,767,785       12,616,411
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,851,662                      3,962,776         1,168,167          839,240        1,215,947         9,037,792
  พื้นที่ลุ่ม              1,104,591                        813,610           269,324          148,581          404,957         2,741,063
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                145,724                        229,129           190,404          125,418          146,881           837,556
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ:    1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2549-2550 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)
  2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
   3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่