สำนักงานเลขานุการกรม
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
   
   
+
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
   
+
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน