ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
 
กองคลัง 10 พ.ค. 59
 
 
 
 
+
 
 
 
 
   
   
+
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 10 ก.ย. 57
   
+
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 22 มี.ค. 59 
 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  28 เม.ย. 59