หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

คลังความรู้ กพร.

:. ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย โดย www.thailandfuturefoundation.org

:. การพัฒนาองค์การกรมพัฒนาที่ดินภายใต้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
            โดยนางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ผอ.กพร.พด. ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานพัฒนาที่ดินระดับกลาง" รุ่นที่ 2

:. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered approach)
- การวิเคราะห์ผลกระทบ (ผลดีและผลเสีย) ต่อประชาชน และระบบการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
- ระบบการดูแลอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
- การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน/การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี/การติดตามและประเมินผล
- การบริหารราชการแบบบูรณาการ
- การบริหารความรู้
- แผนนิติบัญญัติ
- แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีรายใหม่ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
- การจัดทำบัญชีต้นทุน
- การประเมินความคุ้มค่า
- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
- การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การสั่งราชการ
- ศูนย์บริการร่วม
- การทบทวนภารกิจ และการสอบทานกำลังคน
- การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือหมดความจำเป็น (Deregulation)
- รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
- การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง
- การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
- แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ข้าราชการ
- การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

:. คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
:. คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
:. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok