หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

 

แผนผังเว็บไซต์

Top Manu

:. หน้าหลัก
:. ประวัติความเป็นมา
:. วิสัยทัศน์/ภารกิจ
:. โครงสร้างหน่วยงาน
:.
แผนผังเว็บไซต์
:. เว็บบอร์ด
:. ติดต่อเรา

Main Manu

:. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
:. การบริหารจัดการภาครัฐ
:. คะแนนผลการประเมิน
:. รางวัลผลการปฏิบัติงาน
:. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        พระราชบัญญัติ
        :. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับปรับปรุงแก้ไข
        :. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
       พระราชกฤฎีกา
        :. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        กฎกระทรวง
        
:. กฎกระทรวงกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545
        :. กฎกระทรวงกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2554
:. คลังความรู้ กพร.
       
:. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        :. คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
        :. คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        :. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
:. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
        :. ข่าวอัพเดท
        :. ภาพกิจกรรม
        :. ข่าวสมัครงานราชการ
:. ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 

 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok