ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

โครงสร้างหน่วยงาน


 

       
    ชื่อ นางสาว วิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
Miss. Wisetlak  Pongchan
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 02-5797740
E-mail : wisetlak@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นางสาว เบญจพร บุรมย์ชัย
Miss. Benjaporn  Buromchai
ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร. 0863874873
E-mail : benjapornbu@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นาง พัชชานันท์ พันวา
Mrs. Phatchanant  Panva
ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0616359396
E-mail : phatchanant@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นางสาว พวงพิศ พันธ์สำโรง
Miss. Puangpit  Phunsamrong
ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0894192814
E-mail : Puangpit@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นาง จุฑามาส พจน์สมพงษ์
Mrs. Chuthamat  Pojsompong
ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0932456945
E-mail : chutamatpo@ldd.go.th 
   
    ชื่อ ว่าง
Mrs ว่าง  
ตำแหน่ง  
-
โทร. -
E-mail : mail 
   
    ชื่อ นาง เพชรี จิตต์รังษี
Mrs. Petcharee  Jitrangsee
ตำแหน่ง  
พนักงานราชการ ส.4
โทร. 0891310352
E-mail : Petcharee05@outlook.com 
   
    ชื่อ นางสาว พิมพ์สุชา ศรีแจ่มวรัตถ์
Miss. Primsucha  Srijaemvarat
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0841479156
E-mail : primsuchasr@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นาย เนฑิต ฉายแก้ว
Mr. Natit  Chaykaew
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0896767011
E-mail : Natit@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นางสาว วรวรรณ สมากุล
Miss. Vorawan  Smakul
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0982859365
E-mail : Vorawansm@ldd.go.th 
   
    ชื่อ นางสาว แพรวพรรณ ไชยสุยะ
Miss. Phewphun  Chaisuya
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 08006006473
E-mail : Phawphunch@ldd.go.th 
   
    ชื่อ ว่าง
Mrs. ว่าง  
ตำแหน่ง  
-
โทร. -
E-mail : - 
   
    ชื่อ นางสาว ปัทมา บุญเคลือบ
Miss. Pattama  Booncluab
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0612454235
E-mail : kiwkimmy@gmail.com 
   
    ชื่อ นาย พูลศักดิ์ เบญจศาสตร์
Mr. Poonsak  Benchasart
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0983401854
E-mail : poonsakbenchasart@gmail.com 
   
    ชื่อนางสาววัชราพร กุณฑล
Miss Watcharaporn  Kunthon
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0622600914
   
    ชื่อ นาง จารุวรรณ บัวทอง
Mrs. Jaruwan  Buathong
ตำแหน่ง  
แม่บ้าน
โทร. 0649494798
 
   
    ชื่อ นาย อำพัน จิตต์รังษี
Mr. Amphun  Jitrangsri
ตำแหน่ง  
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0619249323
 
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน