หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

 

โครงสร้างหน่วยงานแผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
( Public Sector Development Group )

นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางพัชชานันท์  พันวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 

นางสาวนริสรา อนุวงศ์วรเวทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพวงพิศ พันธ์สำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นางสาวชนิกานต์  หมทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเนฑิต ฉายแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสาววรวรรณ สมากุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระชัย ปั้นจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

นางเพชรี จิตต์รังษี
พนักงานธุรการ ส.4

 

นายวิจารณ์ สุวรรณัง
พนักงานขับรถยนต์
 

นายอัครพงศ์ พรหมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเสาวนีย์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นายศักดิ์ชาย หล่ำสาย
พนักงานขับรถยนต์

 

นางจารุวรรณ บัวทอง
แม่บ้าน

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok