หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

 

โครงสร้างหน่วยงานแผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
( Public Sector Development Group )

นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพัชชานันท์  พันวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอังคณา  ไฝ่ฝน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนริสรา อนุวงศ์วรเวทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางอมรพรรณ  ภูมิประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวรุ่งรดิศ  สุระชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายเนฑิต ฉายแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนิกานต์  หมทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเพชรี  จิตต์รังษี
พนักงานธุรการ


นายวิจารณ์  สุวรรณัง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววรวรรณ  สมากุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเปรมฤทัย คำพุฒ
แม่บ้าน

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok