สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดระยอง  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                347,397      15.66
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 15,682              0.71
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 642              0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 147,923              6.66
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              37,257              1.68
U401 สนามบิน                                4,809              0.22
U404 ท่าเรือ                                      33                   -  
U405 ถนน                              17,420              0.79
U406 ทางรถไฟ                                   153              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    329              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               55,294              2.49
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                51,113              2.30
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   343              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    285              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,627              0.12
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,310              0.19
U603 สุสาน ป่าช้า                                     624              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    351              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                8,202              0.37
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,488,625      67.04
A1 พื้นที่นา                      40,652          1.83
A100 นาร้าง                                 12,227              0.55
A101 นาข้าว                              28,425              1.28
A2  พืชไร่                     229,075         10.32
A200 ไร่ร้าง                                  1,458              0.07
A202 ข้าวโพด                                      58                   -  
A203 อ้อย                                 3,298              0.15
A204 มันสำปะหลัง                             124,351              5.60
A205 สับปะรด                              99,876              4.50
A220 แตงโม                                      34                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     985,526         44.41
A300 ไม้ยืนต้นผสมร้าง                                   609              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  7,001              0.32
A302 ยางพารา                           909,657            40.98
A303 ปาล์มน้ำมัน                                47,498              2.14
A304 ยูคาลิปตัส                                13,637              0.61
A305 สัก                                     792              0.04
A306 สะเดา                                   108              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    981              0.04
A308 กระถิน                                   350              0.02
A309 ประดู่                                   255              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      31                   -  
A317 หมาก                                4,353              0.20
A318 จามจุรี                                        25                   -  
A322 กฤษณา                                   218              0.01
A323 ตะกู                                      11                   -  
A4  ไม้ผล                     190,309          8.55
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   705              0.03
A401 ไม้ผลผสม                                66,445              2.99
A403 ทุเรียน                              67,794              3.05
A404 เงาะ                                3,302              0.15
A405 มะพร้าว                                  4,672              0.21
A406 ลิ้นจี่                                      30                   -  
A407 มะม่วง                                  8,916              0.40
A408 มะม่วงหิมพานต์                                1,697              0.08
A409 พุทรา                                      36                   -  
A411 กล้วย                                  4,217              0.19
A412 มะขาม                                      54                   -  
A413 ลำไย                                2,929              0.13
A415 มะละกอ                                       23                   -  
A416 ขนุน                                  9,633              0.43
A419 มังคุด                              17,706              0.80
A420 ลางสาด ลองกอง                                1,607              0.07
A421 ระกำ สละ                                   252              0.01
A422 มะนาว                                      19                   -  
A426 แก้วมังกร                                      16                   -  
A427 ส้มโอ                                      14                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   231              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      11                   -  
A5  พืชสวน                           559          0.02
A502 พืชผัก                                     418              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      42                   -  
A505 พริกไทย                                      83                   -  
A515 เห็ด                                      16                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         2,233          0.10
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     132              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      50                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,106              0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    945              0.04
A8  พืชน้ำ                           211          0.01
A803 บัว                                     211              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        40,020          1.80
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 4,890              0.22
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   267              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                4,183              0.19
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              30,680              1.38
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             40              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      40                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                176,818        7.96
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 2,532              0.11
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               74,292              3.35
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               13,158              0.59
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                74,526              3.36
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                      39                   -  
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                              10,618              0.48
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                   539              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                1,114              0.05
W  พื้นที่น้ำ                 91,588        4.13
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              16,490              0.74
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,446              0.07
W103 ทะเล                                1,630              0.07
W201 อ่างเก็บน้ำ                               53,607              2.42
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                17,046              0.77
W203 คลองชลประทาน                                 1,369              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                115,572        5.21
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                40,596              1.83
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              33,642              1.52
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,857              0.94
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,222              0.10
M301 เหมืองแร่                                   948              0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   4,402              0.20
M303 บ่อทราย                                   2,761              0.12
M304 บ่อดิน                                 2,373              0.11
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      17                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,066              0.32
M601 หาดทราย                                   478              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         210              0.01
รวมทั้งหมด            2,220,000    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,552.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง