สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระแก้ว  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                258,780        5.76
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              16,207              0.36
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           154,047              3.43
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              45,881              1.02
U401 สนามบิน                                1,706              0.04
U405 ถนน                              14,991              0.33
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                   779              0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                19,537              0.44
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,339              0.08
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    501              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,048              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     138                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    432              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   174                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,040,207      67.59
A1 พื้นที่นา                    816,713         18.16
A100 นาร้าง                                   1,534              0.03
A101 นาข้าว                           810,057            18.01
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      26                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                4,863              0.11
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      39                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   194              0.01
A2  พืชไร่                  1,236,434         27.49
A200 ไร่ร้าง                                     987              0.02
A201 พืชไร่ผสม                                11,591              0.26
A202 ข้าวโพด                              36,280              0.81
A203 อ้อย                            620,063            13.79
A204 มันสำปะหลัง                             567,245            12.61
A205 สับปะรด                                        84                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      22                   -  
A220 แตงโม                                        53                   -  
A229 พริก                                     109                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     826,172         18.36
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   420              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  9,098              0.20
A302 ยางพารา                             189,296              4.21
A303 ปาล์มน้ำมัน                                66,568              1.48
A304 ยูคาลิปตัส                             556,909            12.38
A305 สัก                                  1,746              0.04
A306 สะเดา                                        13                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       23                   -  
A308 กระถิน                                      32                   -  
A309 ประดู่                                      11                   -  
A313 ชา                                      23                   -  
A314 หม่อน                                        17                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,779              0.04
A322 กฤษณา                                    161                   -  
A323 ตะกู                                      76                   -  
A4  ไม้ผล                     148,056          3.29
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      29                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                71,951              1.60
A403  ทุเรียน                                      77                   -  
A404 เงาะ                                        11                   -  
A405 มะพร้าว                                     156                   -  
A407 มะม่วง                                35,579              0.79
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   420              0.01
A411 กล้วย                                     638              0.02
A412 มะขาม                                  1,692              0.04
A413 ลำไย                                 35,764              0.80
A414 ฝรั่ง                                     126                   -  
A415 มะละกอ                                    707              0.02
A416 ขนุน                                     640              0.01
A417 กระท้อน                                   113                   -  
A418 ชมพู่                                        29                   -  
A422 มะนาว                                        56                   -  
A424 มะขามเทศ                                      15                   -  
A426 แก้วมังกร                                        10                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      43                   -  
A5  พืชสวน                         4,833          0.11
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      14                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        97                   -  
A502 พืชผัก                                  4,351              0.10
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                   222              0.01
A504 องุ่น                                        43                   -  
A510 นาหญ้า                                      50                   -  
A512 แคนตาลูป                                      56                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,760          0.15
A700 โรงเรือนร้าง                                   103                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,808              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   514              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,606              0.06
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    729              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,179          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       76                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   241              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   862              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             60              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      60                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             1,050,272      23.37
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,245              0.03
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             654,297            14.55
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                25,390              0.57
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             315,903              7.03
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,033              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                52,404              1.17
W  พื้นที่น้ำ                 90,975        2.02
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              35,075              0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,356              0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               39,069              0.87
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                13,468              0.30
W203 คลองชลประทาน                                 1,007              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 56,727        1.26
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  2,923              0.07
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              43,345              0.96
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,043              0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,001              0.02
M301 เหมืองแร่                                     215              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   594              0.01
M304 บ่อดิน                                 2,506              0.06
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      66                   -  
M405 พื้นที่ถม                                      897              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         137                   -  
รวมทั้งหมด            4,496,961    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง