สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                261,309        8.79
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,265              0.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   584              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           160,172              5.38
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              35,739              1.20
U402 สถานีรถไฟ                                       49                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                        10                   -  
U405 ถนน                              10,989              0.37
U406 ทางรถไฟ                                      28                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 1,103              0.04
U501 นิคมอุตสาหกรรม                              10,954              0.37
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                24,927              0.84
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,216              0.08
U600 สถานที่ร้าง                                 1,604              0.05
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,023              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,845              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,124              0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    191              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                1,486              0.05
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,622,100      54.47
A1 พื้นที่นา                    585,215         19.66
A100 นาร้าง                                 26,092              0.88
A101 นาข้าว                           558,808            18.77
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   315              0.01
A2  พืชไร่                     358,043         12.03
A200 ไร่ร้าง                                  9,688              0.33
A201 พืชไร่ผสม                                        54                   -  
A202 ข้าวโพด                                1,560              0.05
A203 อ้อย                               93,378              3.14
A204 มันสำปะหลัง                             252,851              8.50
A205 สับปะรด                                        80                   -  
A207 ฝ้าย                                   103                   -  
A220 แตงโม                                     329              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     447,207         15.02
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,325              0.21
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     439              0.02
A302 ยางพารา                                62,290              2.09
A303 ปาล์มน้ำมัน                                25,089              0.84
A304 ยูคาลิปตัส                             307,737            10.34
A305 สัก                                  5,218              0.18
A306 สะเดา                                     161              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    113                   -  
A308 กระถิน                                   345              0.01
A309 ประดู่                                   171              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                              36,713              1.23
A317 หมาก                                   702              0.02
A318 จามจุรี                                   105                   -  
A319 ตีนเป็ด                                      27                   -  
A322 กฤษณา                                 1,502              0.05
A323 ตะกู                                   270              0.01
A4  ไม้ผล                       67,490          2.24
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                8,157              0.27
A401 ไม้ผลผสม                                27,924              0.94
A402 ส้ม                                     610              0.02
A403  ทุเรียน                                   370              0.01
A404 เงาะ                                     402              0.01
A405 มะพร้าว                                     386              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     137              0.01
A407 มะม่วง                                11,428              0.38
A408 มะม่วงหิมพานต์                                4,210              0.14
A411 กล้วย                                  1,267              0.04
A412 มะขาม                                     377              0.01
A413 ลำไย                                   1,767              0.06
A414 ฝรั่ง                                        41                   -  
A415 มะละกอ                                    318              0.01
A416 ขนุน                                  2,149              0.07
A417 กระท้อน                                  3,326              0.11
A419 มังคุด                                   327              0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                       83                   -  
A422 มะนาว                                     416              0.01
A424 มะขามเทศ                                      30                   -  
A426 แก้วมังกร                                        11                   -  
A427 ส้มโอ                                3,266              0.11
A429 มะปราง มะยงชิด                                   429              0.02
A430 มะไฟ ละไม                                      59                   -  
A5  พืชสวน                       15,606          0.52
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   706              0.02
A502 พืชผัก                                  4,218              0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                              10,445              0.35
A504 องุ่น                                     223              0.01
A513 กระเจี๊ยบเขียว                                      14                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       18,813          0.64
A700 โรงเรือนร้าง                                   531              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,527              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   465              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               13,654              0.46
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,636              0.09
A8  พืชน้ำ                           242          0.01
A802 กก                                      12                   -  
A803 บัว                                   134              0.01
A806 ผักบุ้ง                                      59                   -  
A807 กระเฉด                                      37                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      129,151          4.34
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 6,913              0.23
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                2,580              0.09
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           101,300              3.40
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              18,348              0.62
A905 ฟาร์มจระเข้                                      10                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           333          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   333              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                875,757      29.42
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  5,619              0.19
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             641,696            21.56
F100 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                31,019              1.04
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             197,423              6.63
W  พื้นที่น้ำ                 83,010        2.80
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              41,270              1.39
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                5,645              0.19
W201 อ่างเก็บน้ำ                               21,877              0.74
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,603              0.36
W203 คลองชลประทาน                                 3,615              0.12
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                134,300        4.52
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                37,122              1.25
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              71,230              2.39
M201 พื้นที่ลุ่ม                                7,651              0.26
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                7,089              0.24
M302 บ่อลูกรัง                                   5,462              0.18
M303 บ่อทราย                                      176              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,680              0.06
M405 พื้นที่ถม                                   3,836              0.13
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            54                   -  
รวมทั้งหมด            2,976,476    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,476 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง