สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตราด  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 65,637        3.73
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,238              0.35
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              37,840              2.15
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                8,034              0.46
U401 สนามบิน                                   673              0.04
U403 สถานีขนส่ง                                      50                   -  
U404 ท่าเรือ                                   188              0.01
U405 ถนน                                6,508              0.37
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       24                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,024              0.17
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   465              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    440              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,983              0.11
U603 สุสาน ป่าช้า                                        29                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       81              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      60                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม                978,243      55.50
A1 พื้นที่นา                      42,850          2.43
A100 นาร้าง                                 14,629              0.83
A101 นาข้าว                              26,542              1.51
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      36                   -  
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                      38                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                    469              0.03
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      24                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   596              0.03
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   516              0.03
A2  พืชไร่                       49,508          2.82
A200 ไร่ร้าง                                     823              0.05
A205 สัปปะรด                              47,909              2.72
A206 ยาสูบ                                      19                   -  
A219 มันเทศ                                   143              0.01
A220 แตงโม                                   172              0.01
A229 พริก                                     442              0.03
A3  ไม้ยืนต้น                     602,946         34.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                5,406              0.31
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,122              0.12
A302 ยางพารา                             497,821            28.26
A303 ปาล์มน้ำมัน                                91,194              5.18
A304 ยูคาลิปตัส                                  1,420              0.08
A305 สัก                                     184              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                       67                   -  
A308 กระถิน                                1,274              0.07
A309 ประดู่                                        33                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      63                   -  
A317 หมาก                                 1,429              0.08
A322 กฤษณา                                 1,878              0.11
A323 ตะกู                                      55                   -  
A4  ไม้ผล                     225,531         12.78
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,025              0.06
A401 ไม้ผลผสม                                75,479              4.28
A402 ส้ม                                      11                   -  
A403 ทุเรียน                              43,677              2.48
A404 เงาะ                                53,469              3.03
A405 มะพร้าว                                 10,183              0.58
A406 ลิ้นจี่                                        67                   -  
A407 มะม่วง                                     167              0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  3,341              0.19
A409 พุทรา                                        33                   -  
A411 กล้วย                                  2,250              0.13
A413 ลำไย                                   2,342              0.13
A414 ฝรั่ง                                        60                   -  
A415 มะละกอ                                    126              0.01
A416 ขนุน                                     394              0.02
A417 กระท้อน                                        83                   -  
A419 มังคุด                               23,823              1.35
A420 ลางสาด ลองกอง                                8,032              0.46
A421 ระกำ สละ                                   470              0.03
A422 มะนาว                                        77                   -  
A426 แก้วมังกร                                        48                   -  
A427 ส้มโอ                                   279              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                      63                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      32                   -  
A5  พืชสวน                         1,413          0.08
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      41                   -  
A502 พืชผัก                                     956              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      85              0.01
A505 พริกไทย                                   286              0.02
A511 หวาย                                        45                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           592          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        37                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    372              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    183              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        55,403          3.14
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                4,995              0.28
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      64                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    386              0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              49,958              2.84
F  พื้นที่ป่าไม้                576,210      32.71
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  3,142              0.18
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             313,705            17.81
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  9,966              0.57
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             173,208              9.83
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                7,097              0.40
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                              59,705              3.39
A401 ป่าพรุสมบูรณ์                                3,044              0.17
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                2,884              0.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  3,428              0.20
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                                      31                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 77,700        4.42
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              17,506              1.00
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                5,375              0.31
W103 ทะเล                              20,554              1.17
W201 อ่างเก็บน้ำ                               25,581              1.45
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  8,518              0.48
W203 คลองชลประทาน                                    166              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 64,085        3.64
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,580              0.49
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              39,808              2.26
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   191              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม                                8,208              0.47
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,596              0.09
M301 เหมืองแร่                                     916              0.05
M302 บ่อลูกรัง                                   1,229              0.07
M303 บ่อทราย                                         36                   -  
M304 บ่อดิน                                 1,728              0.10
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      33                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,202              0.07
M601 หาดทราย                                     360              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         198              0.01
รวมทั้งหมด            1,761,875    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 2,819.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,875 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง