สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                150,582        3.79
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,256 0.39
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      20                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              72,284              1.82
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              33,053              0.84
U401 สนามบิน                                    523              0.01
U405 ถนน                              10,732              0.27
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                10,488              0.26
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,627              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    123                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,165              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,870              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                      396              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                2,045              0.05
A  พื้นที่เกษตรกรรม              2,265,768      57.20
A1 พื้นที่นา                      49,474          1.25
A100 นาร้าง                                 12,901              0.33
A101 นาข้าว                              36,573              0.92
A2  พืชไร่                       82,636          2.09
A200 ไร่ร้าง                                      288              0.01
A201 พืชไร่ผสม                                        70                   -  
A202 ข้าวโพด                                1,622              0.04
A203 อ้อย                                 7,077              0.18
A204 มันสำปะหลัง                                71,002              1.79
A205 สับปะรด                                  2,577              0.07
A3  ไม้ยืนต้น                     856,188         21.61
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              11,160              0.28
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,802              0.07
A302 ยางพารา                              794,994            20.07
A303 ปาล์มน้ำมัน                                35,189              0.89
A304 ยูคาลิปตัส                                  5,954              0.15
A305 สัก                                  3,471              0.09
A306 สะเดา                                        67                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                     384              0.01
A308 กระถิน                                1,473              0.04
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    108                   -  
A317 หมาก                                    460              0.01
A322 กฤษณา                                     116                   -  
A323 ตะกู                                      10                   -  
A4  ไม้ผล                   1,103,172         27.86
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,122              0.03
A401 ไม้ผลผสม                              345,829              8.73
A402 ส้ม                                      123                   -  
A403  ทุเรียน                            171,736              4.34
A404 เงาะ                                74,122              1.87
A405 มะพร้าว                                  3,320              0.08
A406 ลิ้นจี่                                    680              0.02
A407 มะม่วง                                  4,498              0.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                                6,841              0.17
A410 น้อยหน่า                                      247              0.01
A411 กล้วย                                  6,595              0.17
A412 มะขาม                                  1,152              0.03
A413 ลำไย                               393,427              9.93
A414 ฝรั่ง                                        22                   -  
A415 มะละกอ                                     153              0.01
A416 ขนุน                                      736              0.02
A419 มังคุด                              66,224              1.67
A420 ลางสาด ลองกอง                              17,553              0.44
A421 ระกำ สละ                                7,759              0.20
A426 แก้วมังกร                                      825              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                      74                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                    134                   -  
A5  พืชสวน                         8,595          0.21
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      19                   -  
A502 พืชผัก                                  1,278              0.03
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      88                   -  
A505 พริกไทย                                 7,175              0.18
A509 พืชสมุนไพร                                      35                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            805          0.02
A700 โรงเรือนร้าง                                      35                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      106                   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      39                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     381              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     244              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      164,869          4.16
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               31,869              0.80
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                9,049              0.23
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    407              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                             123,544              3.12
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             29              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      29                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้              1,293,738      32.67
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,252              0.03
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              983,640            24.83
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,573              0.27
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              234,679              5.93
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                1,110              0.03
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                              62,484              1.58
W  พื้นที่น้ำ                138,958        3.52
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              73,738              1.86
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                7,842              0.20
W103 ทะเล                              14,511              0.37
W201 อ่างเก็บน้ำ                               25,186              0.64
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                17,333              0.44
W203 คลองชลประทาน                                     348              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                112,204        2.82
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                44,973              1.14
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              35,203              0.89
M201 พื้นที่ลุ่ม                              25,914              0.65
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,291              0.03
M301 เหมืองแร่                                        62                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                1,562              0.04
M304 บ่อดิน                                     982              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      60                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,781              0.04
M501 นาเกลือ                                    376              0.01
รวมทั้งหมด             3,961,250    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง