สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                611,042      22.42
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              58,824              2.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   228              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           260,212              9.54
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                      23                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              71,060              2.61
U401 สนามบิน                                   139              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                       62                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                      29                   -  
U404 ท่าเรือ                                   244              0.01
U405 ถนน                              34,809              1.28
U406 ทางรถไฟ                                   549              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    522              0.02
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               42,531              1.56
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                77,429              2.84
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   920              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                       78                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               10,150              0.37
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,851              0.18
U603 สุสาน ป่าช้า                                17,730              0.65
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                 1,043              0.04
U701 สนามกอล์ฟ                              29,609              1.09
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,525,825      55.95
A1 พื้นที่นา                    126,360          4.63
A100 นาร้าง                                 20,850              0.76
A101 นาข้าว                           104,868              3.85
A101+A203 นาข้าว+อ้อย                                   250              0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      92                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 300 0.01
A2  พืชไร่                     518,436         19.01
A200 ไร่ร้าง                                  1,320              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                      85                   -  
A202 ข้าวโพด                                1,441              0.05
A203 อ้อย                            165,955              6.09
A204 มันสำปะหลัง                             268,028              9.83
A205 สับปะรด                              81,460              2.99
A208 ถั่วเขียว                                      37                   -  
A219 มันเทศ                                      18                   -  
A220 แตงโม                                      56                   -  
A229 พริก                                      36                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     631,594         23.16
A300 ไม้ยืนต้นผสมร้าง                                   476              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  8,086              0.30
A302 ยางพารา                           362,224            13.28
A303 ปาล์มน้ำมัน                             148,506              5.45
A304 ยูคาลิปตัส                             102,901              3.77
A305 สัก                                  5,799              0.21
A306 สะเดา                                   119                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                 1,250              0.05
A308 กระถิน                                   548              0.02
A309 ประดู่                                      77                   -  
A312 กาแฟ                                      13                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   958              0.03
A317 หมาก                                      93                   -  
A318 จามจุรี                                     180              0.01
A319 ตีนเป็ด                                      15                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      10                   -  
A322 กฤษณา                                   200              0.01
A323 ตะกู                                   139              0.01
A4  ไม้ผล                     116,057          4.26
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   842              0.03
A401 ไม้ผลผสม                                35,191              1.29
A402 ส้ม                                      48                   -  
A403 ทุเรียน                                   139              0.01
A404 เงาะ                                      50                   -  
A405 มะพร้าว                                46,283              1.70
A406 ลิ้นจี่                                      50                   -  
A407 มะม่วง                                12,357              0.45
A408 มะม่วงหิมพานต์                              11,417              0.42
A410 น้อนหน่า                                      13                   -  
A411 กล้วย                                  1,995              0.07
A412 มะขาม                                   157              0.01
A413 ลำไย                                   749              0.03
A414 ฝรั่ง                                     195              0.01
A415 มะละกอ                                    114                   -  
A416 ขนุน                                  5,662              0.21
A417 กระท้อน                                      53                   -  
A419 มังคุด                                   359              0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                      18                   -  
A421 ระกำ สละ                                      27                   -  
A422 มะนาว                                   139              0.01
A426 แก้วมังกร                                      13                   -  
A427 ส้มโอ                                   169              0.01
A428 ละมุด                                      17                   -  
A5  พืชสวน                         4,136          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      49                   -  
A502 พืชผัก                                  2,534              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   867              0.03
A504 องุ่น                                   500              0.02
A509 พืชสมุนไพร                                      11                   -  
A510 นาหญ้า                                   147              0.01
A515 เห็ด                                      28                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       45,567          1.68
A700 โรงเรือนร้าง                                   834              0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     434              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   438              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               33,978              1.25
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 9,883              0.36
A8  พืชน้ำ                             69              -  
A803 บัว                                        69                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        83,256          3.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               10,584              0.39
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              10,862              0.40
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              57,649              2.11
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                4,161              0.15
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           350          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   350              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                309,340      11.34
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                       31                   -  
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               47,253              1.73
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               23,731              0.87
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             232,608              8.53
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                1,700              0.06
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                1,545              0.06
F500 ป่าปลูกรอรอสภาพฟื้นฟู                                      69                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                2,403              0.09
W  พื้นที่น้ำ                 86,308        3.16
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              14,659              0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,719              0.10
W103 ทะเล                                3,919              0.14
W201 อ่างเก็บน้ำ                               42,402              1.55
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                19,843              0.73
W203 คลองชลประทาน                                 2,766              0.10
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                194,360        7.13
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                39,692              1.46
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              56,858              2.09
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      31                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              24,331              0.89
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                1,303              0.05
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   215              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              14,112              0.52
M301 เหมืองแร่                                2,706              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                   8,345              0.31
M303 บ่อทราย                                 17,662              0.65
M304 บ่อดิน                                 7,727              0.28
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      14                   -  
M405 พื้นที่ถม                                 19,728              0.72
M501 นาเกลือร้าง                                1,167              0.04
M601 หาดทราย                                      78                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         391              0.01
รวมทั้งหมด            2,726,875    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,363.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง