สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                298,608        8.94
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,819              0.32
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   620              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           173,052              5.17
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              28,390              0.85
U402 สถานีรถไฟ                                       64                   -  
U405 ถนน                              14,911              0.45
U406 ทางรถไฟ                                1,219              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    217              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               13,265              0.40
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                42,266              1.26
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,407              0.04
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,223              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   606              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,079              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    273              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                8,197              0.25
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,316,913      69.25
A1 พื้นที่นา                    721,818         21.58
A100 นาร้าง                                 38,664              1.16
A101 นาข้าว                           683,020            20.42
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   122                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      12                   -  
A2  พืชไร่                     274,401          8.21
A200 ไร่ร้าง                                  8,071              0.24
A201 พืชไร่ผสม                                        69                   -  
A202 ข้าวโพด                                   699              0.02
A203 อ้อย                               33,382              1.00
A204 มันสำปะหลัง                             212,020              6.34
A205 สับปะรด                                19,964              0.60
A220 แตงโม                                        23                   -  
A229 พริก                                     173              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     837,818         25.03
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,407              0.19
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,909              0.12
A302 ยางพารา                             431,151            12.89
A303 ปาล์มน้ำมัน                                59,265              1.77
A304 ยูคาลิปตัส                             319,414              9.55
A305 สัก                                  3,098              0.09
A306 สะเดา                                     332              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    146                   -  
A308 กระถิน                                   853              0.03
A309 ประดู่                                     129                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   654              0.02
A317 หมาก                                12,115              0.36
A319 ตีนเป็ด                                       75                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      12                   -  
A322  กฤษณา                                    113                   -  
A323 ตะกู                                   145                   -  
A4  ไม้ผล                       84,754          2.53
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                9,979              0.30
A401 ไม้ผลผสม                                  9,711              0.29
A403  ทุเรียน                                   219              0.01
A404 เงาะ                                        24                   -  
A405 มะพร้าว                                19,837              0.59
A407 มะม่วง                                27,123              0.81
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  7,771              0.23
A409 พุทรา                                      16                   -  
A410 น้อยหน่า                                        23                   -  
A411 กล้วย                                  1,650              0.05
A412 มะขาม                                     145                   -  
A413 ลำไย                                   2,950              0.09
A414 ฝรั่ง                                        14                   -  
A415 มะละกอ                                    190              0.01
A416 ขนุน                                  4,569              0.14
A417 กระท้อน                                        40                   -  
A419 มังคุด                                        68                   -  
A421 ระกำ สละ                                        15                   -  
A422 มะนาว                                     190              0.01
A424 มะขามเทศ                                       49                   -  
A426 แก้วมังกร                                        57                   -  
A427 ส้มโอ                                      92                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      22                   -  
A5  พืชสวน                         5,411          0.16
A501  พืชสวนผสม                                      597              0.02
A502 พืชผัก                                  4,647              0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   124                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      43                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       19,888          0.59
A700 โรงเรือนร้าง                                   640              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     274              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   160                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               13,371              0.40
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 5,443              0.16
A8  พืชน้ำ                             15              -  
A803 บัว                                        15                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      372,319         11.14
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               41,009              1.23
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                1,263              0.04
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           205,391              6.14
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            123,734              3.70
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                    922              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           489          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   489              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                541,425      16.20
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,912              0.21
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             394,512            11.80
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,027              0.12
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                96,601              2.89
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  4,223              0.13
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                  8,397              0.25
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                26,743              0.80
F601 วนเกษตรสมบูรณ์                                      10                   -  
W  พื้นที่น้ำ                103,390        3.09
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,585              1.36
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,324              0.04
W103 ทะเล                                1,495              0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               38,564              1.15
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,808              0.32
W203 คลองชลประทาน                                 5,614              0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 84,039        2.52
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  4,931              0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              36,053              1.08
M201 พื้นที่ลุ่ม                              13,796              0.41
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   378              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                8,545              0.26
M302 บ่อลูกรัง                                   1,758              0.05
M304 บ่อดิน                                 5,668              0.17
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      20                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        43                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,583              0.23
M500 นาเกลือร้าง                                   467              0.01
M501 นาเกลือ                                3,892              0.12
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         905              0.03
รวมทั้งหมด            3,344,375    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,351.0 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,344,375 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง