หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

  การพัฒนาความรู้ ปี 2565
รอบที่ 2 >> อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน : มุมมองภาครัฐ
        อบรมหลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
        อบรมหลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการ
       
รอบที่ 1 >> การอบรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        การอบรบ ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
        การอบรบ ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
        การอบรบ “วินัยและการรักษาวินัย”
       
  การพัฒนาความรู้ ปี 2564
รอบที่ 2    
      >> การฝึกอบรม ผ่านสื่อการสอนระบบ LDD e-Training ประจำปีงบประมาณ 2564
        การอบรม การกำหนดตัวชี้วัตรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
        การอบรม การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
        การอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM to Innovation)
รอบที่ 1      
      >> การอบรม ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
        >> 01 หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ 64
        >> 02 หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 64
        >> 03 ชี้แจงรางวัลเลิศรัฐ 64
      >> การอบรม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report)
      >> การอบรม การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน
      >> การอบรม การพัฒนาความรู้ของบุคลากรผ่าน LDD e-training
     
 
การพัฒนาความรู้ ปี 2563
      >> โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ''การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0''
      >> โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ''การพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวทางรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
      >> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรม
      >> โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 2
      >> การเข้ารับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ''ภูมิกถา"เกี่ยวกับดินและวันดินโลก
      >> โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ''เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ''
      >>

โครงการฝึกอบรบ ''มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน '' รุ่นที่ 7

      >> โครงการอบรมเสริมความรู้ '' เรื่องนวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ ''
   
 
รอบการประเมินที่ 2/2562
   
>>
ด้านการพัฒนาบทบาทของข้าราชการ
   
>>
ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
 
>>
ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
   
รอบการประเมินที่ 1/2562
   
>>
ด้านการพัฒนาบทบาทของข้าราชการ
   
>>
ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
   
>>
ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
 
 
       
         

  


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok