หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2560

:. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
- ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ “ระดับดี”
ผลงาน : การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ตาบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
แนบ (รายละเอียดโครงการ)

:. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
- เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
- แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

:. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
- เกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
- แบบฟอร์มสมัครรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
             - ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
             - ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

:. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกระบวนการ เพื่อสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
         
          - วาระที่ 2.1
          - วาระที่ 2.2
          - วาระที่ 2.3
          - วาระที่ 3.1

รางวัลประเภทต่างๆ

:. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประจำปีงบประมาณ 2559
- เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2559
- แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2559
- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงาน ก.พ.ร.
- เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกระบวนการเพื่อสมัครขอรับรับรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน

1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จำนวน 2 รางวัล

1) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ชื่อผลงาน “จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรครากเน่าและแมลงศัตรูพืช”
หน่วยงาน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
2) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ชื่อผลงาน “ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุงคุณภาพดินอย่างรวดเร็วและลดต้นทุน”
หน่วยงาน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ชื่อผลงาน “โครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก” พื้นที่ต้นแบบของหมอดินอาสา นายสังคม น้อยสงวน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ
หน่วยงาน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ 2558
- เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2558
- แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2558
- แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2558
- ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
- ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2558 (Best Practices)

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาที่ดิน

1. รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น : ชื่อผลงาน “แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี : ชื่อผลงาน “ผลสำเร็จของโครงการแกล้งดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร”

ประจำปีงบประมาณ 2557
- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2557
- ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2557
- ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 (Best Practices)

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาที่ดิน
1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น : ชื่อผลงาน “การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม”
2. รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี : ชื่อผลงาน “การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์”

ประจำปีงบประมาณ 2556
- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติิ ประจำปี พ.ศ. 2556
- ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2556
- ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2556 (Best Practices)

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน

1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี : ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์พด.2)”

:. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

ประจำปีงบประมาณ 2558

- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ประกาศผลรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
- เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 (Best Practices)

ประจำปีงบประมาณ 2557
- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557
- ประกาศผลรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557
- เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (Best Practices)

:. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)

ประจำปีงบประมาณ 2559

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558
- ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558 (Best Practices)

ประจำปีงบประมาณ 2557

- หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
- ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ พ.ศ. 2557
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 (Best Practices)

แผนยุทธศาสตร์

:. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561)
:. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2554 - 2556)
:. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok