หน้าแรก // ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ // อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ 25" (Chief Information Officer)

     

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ 25"
(Chief Information Officer)

 
 
          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข CIO กรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) จัดโดย กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และ ทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวย ต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กร ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตร *

[26 -11-14]  " แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่"
[08-01-15]  " การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ"
[14-01-15]   " การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ"
                    " การบริหารความเสี่ยงด้านไอซีที " (ICT Risk Management)
[21-01-15]   " การบริหารงานบุคคลด้าน ICT " (Managing ICT Human Capital & Performance)
                     " การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ " (Business Continuity Management)
[22-01-15]   " การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล" (Benefits of IT Governance Definitions IT Governance                      vs IT management/IT controls Implementation and Framework)
[28-01-15]   " บทบาทCIO , ประเด็นวิกฤติสําหรับ CIO"
[29-01-15]  " มาตราฐานการบริหารโครงการ ICT" (ICT Standard for project management)
[04-02-15]  " การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจและเป้าหมายขององค์กร                    โดยใช้แนวคิดในการบริหารเชิงต้นทุนทางตรง และทางอ้อม " (E-business Alignment)
[11-02-15]  " Social Technology Management , ศึกษาดูงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
[12-02-15]   " สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน"
                      (CIO Relationship with CEO-End)
[21-01-15]   " Foundation for Business Execution , Digital Economy "

 

 

  << ย้อนกลับ  
   
หน้าหลักกรมพัฒนาที่ดิน