ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา (สวพ.)

                วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางเบญจพร บุรมย์ชัย นักวเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา” โดยมีดร.ธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการดำเนินงานแบบส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ร่วมกับการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม นำไปสู่ทรัพยากรดินที่ดี น้ำเพียงพอ เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน